苏教版小学二年级语文下学期期末总复习练习题

  • 发布时间:2021-05-12   浏览: 次    

一、看拼音写词语:
第一单元
tuō yī fu jiě dòng xī liú mián huā tàn tīng
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
yáo tóu huàng nǎo huāng shān yě lǐng duǒ cáng
( ) ( ) ( )
wèi lái zhuī lái dǎ qù fàn diàn xú xú shàng shēng
( ) ( ) ( ) ( )
kū wěi shāo jiāo guāng róng qīng cài zhù sù
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
jǐng gāng shān shì jiè pào hōng zhú sǔn fā yá
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
hǎn jiào qiān hū wàn huàn xiōng dì biǎo gē
( ) ( ) ( ) ( )
jīn gǔ chōu dòng guǎi mài jiāo shuǐ zhōng diǎn
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ān jìng tǎng xià gǎn xiè jiàn jiàn xì wēi
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
第二单元
wǎ piàn yì gǔ qīng quán hū rán jiē guǒ qīng cuì
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
bǎo tǎ dù jué dù juān gǎn mào léi diàn huá xià
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
xū qiú nián mài rù mí zhū sī mǎ jì shū shu
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
fēng lì dī shuǐ chuān shí piāo sǎ ní nìng
( ) ( ) ( ) ( )
róu ruò pū miàn ér lái hé pán tuō chū yīng gāi
( ) ( ) ( ) ( )
hún shuǐ mō yú mén líng mò wěi fēn fāng
( ) ( ) ( ) ( )
第三单元
hǎi dǎo kuò zhǎn jiàn shè qīng shā huán qiú
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
huán rào yōu shèng yǐn cáng yuē huì dā cǎo fáng
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
zhè jiāng shěng mào mì shèng kāi wéi wù ěr zú
( ) ( ) ( ) ( )
jì jié liú xué xìng zi tián mì shān pō tú dīng
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
zhāi píng guǒ shān gōu zú gòu lóng gōng ēn qíng
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
zhù shòu sōng bǎi huó pō tè yì jìng ài
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
xiān yàn jiǎo bù yìn dù fèng huáng huā shù
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
gōu huà zhèng fǔ dān dú zhēng duó dǎ bàn
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
xióng wěi wěi àn shǎn shuò jīn bì huī huáng
( ) ( ) ( ) ( )
第四单元
lìng wài zhì xiàng nán tí tí wèn lǎng dú
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
shuǐ màn jīn shān hǒng piàn hē shuǐ dāo kǒu
( ) ( ) ( ) ( )
chū ěr fǎn ěr yāo qiú réng rán shǐ yòng
( ) ( ) ( ) ( )
biàn lì yīng xióng fā piào zhěng lǐ fāng shì
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
dé guò qiě guò líng dān miào yào wū hēi lán gān
( ) ( ) ( ) ( )
yì shù xiǎn xiàn hū rán qīng sī xié fēng xì yǔ
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
zhǎ yǎn jiāng tāo chén jiù zhuàn quān
( ) ( ) ( ) ( )
第五单元
wú shān guǎng chǎng bāo hán mén chuāng huǒ lú
( ) ( ) ( ) ( )
dà xīng ān lǐng yī míng jīng rén jué miào liǔ zhī
( ) ( ) ( ) ( )
yín hé yān wù tíng bó liú xíng pèng zhuàng
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
chuí luò chén diàn diàn qī yā chán yì xī shū
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
táo zhī yāo yāo luàn le zhèn jiǎo cǎi hóng
( ) ( ) ( )
chuān yuè zhī zhū shū cè yán shí zhēn bǎo pā xià
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
jiǎo yìn páo tǔ mái mò hǎi lù kōng zhēn duì

  标签:

  • 热门专题
  • 相关内容
  • 网站地图 - TAG
  • Copyright @ www.sucaiall.com 素材网 All Rights Reserved 粤ICP备2020122567号
  • 免责声明:素材网部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!